Privacy

In mijn Praktijk voor Autogene Training  hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.  Daarom deze privacyverklaring die in overeenstemming is met de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (of AVG).

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om de training te kunnen volgen.  Uw dossier bevat gegevens zoals naam en adres, telefoonnummer, emailadres,  geboortedatum, beroep/studie, naam huisarts , beschrijving van uw klachten, voorgeschiedenis en verslaglegging van het trainingsverloop.

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot deze gegevens.

Het delen van deze gegevens, bijvoorbeeld  met een andere zorgverlener, gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.  Ook kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

Als richtlijn wordt het bewaartermijn van (minimaal) 15 jaar aangehouden overeenkomstig de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Uw rechten

U heeft  als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij  vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heeft u het recht mij te verzoeken om het dossier te vernietigen.